Co nového přináší Technická pravidla 2015

Na Valné hromadě BIU v Praze 6.12.2014 byla mimo jiné odsouhlasena řada změn v technických pravidlech (sportovní řády). Vedení BIU zaslouží velké uznání, že již o týden později zveřejnilo upravená pravidla na svém webu www.biketrialinternational.com. I když se to může zdát nepodstatné, tak pochvalu zasluhuje i moderní typografie dokumentu (byť při pozornějším čtení nelze přehlédnout občasné chyby a titulní strana mohla snad raději zůstat stejná jako verze 2014). Podstatnější je samozřejmě obsah nových pravidel a na ten se podíváme v následujícím článku.

První důležitou změnou je úprava rozdělení do kategorií. Beze změny zůstávají poussin (7-9 let), benjamin (10-12 let), minime (13-15 let) a junior (16-18 let). Kategorie senior se nově dělí na senior 20" a senior 26", číslo rozlišuje velikost kol (do kategorie 20" spadají kola s průměrem ráfku do 22", do kategorie 26" pak kola větší - tedy 24", 26", 27.5", 29" a kdo ví jaká na nás ještě výrobci vymyslí). Kategorie elite se také rozdělila na elite 20" a elite 26". Věková hranice pro účast v elitě je 18 let, na návrh národního delegáta a po odsouhlasení technickou komisí může výjimečně nastoupit i sedmnáctiletý jezdec. Důležitá změna je, že kategorie elite je nyní open a přihlásit se do ní může každý jezdec. Ruší se tak pravidla o postupu nejlepších jezdců z tzv. scratche a elita přestává být výběrovou kategorií. Nakonec jsme si nechali změny v kategorii femine. Rozdělení na femina a elite femina zůstává (i když vloni se "femine" jmenovaly "girls"), ovšem pozor na barvy tratí! Femina pojede růžové, elite femina oranžové. Elite femina je pro dívky 15 let a více a je bez hendikepového koeficientu, u kategorie femina zůstávají koeficienty podle věku. Do 9 let 1.00, věk 10-12 let 1.10, ale teď pozor - věk 13-15 let koeficient 1.30 (dosud byl 1.20) a pro 16 a více let koeficient 1.50!!! (dosud 1.30).

S přerozdělením kategorií souvisí změna takzvaných "skupin", což je tak trochu historický přežitek a nemá žádný praktický význam. Do skupiny A k elitě, juniorům a seniorům přibyla elite femina, do skupiny B pak k poussinům, benjaminům a minimům přibyla femina. Ve skupině C, kam dříve patřila právě a jen dívčí kategorie, tak nezůstal nikdo a skupina se ruší. Naopak zůstávají kategorie D (národy) a E (konstruktéři). Do posledních dvou jmenovaných je nově započítáváno 7 nejlepších výsledků ze všech kategorií (původně 6).

Další změny jsou většinou jen dílčí. V článku 1 ke stávající definici biketrialu (sport, jehož cílem je překonat překážky s minimem trestných bodů) přibyl odstavec deklarující důraz na rodinné prostředí, výchovu k respektu mezi lidmi a k přírodě a zejména snahu vést jezdce k fair-play chování.

Změna je v maximálních výškách seskoků: elite nemá specifikováno, senior a junior maximálně 200 cm, minime 120 cm (dosud to bylo 80 cm), benjamin 80 cm, poussin 50 cm, femina 50 cm (dosud to bylo 80 cm s doporučením 50), elite femina 120 cm.

Zajímavou novinku najdeme v článku 12 "Rozhodčí". Vypadl zde odstavec 7, že rozhodčí nemůže hodnotit jezdce příbuzensky spřízněného. Zachovány naopak zůstaly žluté a červené karty jako napomenutí při sporech a v odstavci 4 se nově píše, že pokud dojde k vyrušení jezdce v sekci nějakou vnější příčinou, vyhlásí rozhodčí "time out" a pokusí se nalézt nějaké vhodné řešení. Stále platí, že za hrubé chování jezdce vůči rozhodčímu mohou být uděleny trestné body a nově může jezdec dostat penalizaci i za hrubé chování svého doprovodu! Na ostrý jazyk si bude potřeba dávat velký pozor, původní trest za osočování na rozhodčí v rozsahu 0-50 trestných bodů byl zpřísněn od 5 bodů až po diskvalifikaci.

Kontroverzně působí doplněný odstavec v článku 17 (reklama): "Na stupně vítězů si jezdec nesmí vzít žádný předmět, ceduli nebo cokoliv navíc kromě normálního závodního oblečení. Jediné, co je povolené, je národní vlajka.". Takže již žádné plechovky s nápojem od sponzora, žádná trička s nápisy, natož kola postavená před stupněm vítězů.

Další změnu najdeme v článku 26 "Mistrovství světa". Původní větu "Startovné je 30 euro" nahradila věta "Výši startovného zveřejní BIU nejméně 3 měsíce před soutěží". Startovné se bude platit přímo BIU, ale vzhledem k tomu, že přihlášky jezdců na MS podává národní delegát, tak i startovné bude pravděpodobně placeno jeho prostřednictvím a nikoliv samotnými jezdci (koneckonců, existují i země, kde za reprezentanty startovné platí národní unie a jezdci se tak o to nemusí vůbec starat). BIU z vybraných peněz pošle 75 % pořadateli MS před soutěží a zbylých 25 % vyplatí po soutěži - je to garance toho, že soutěž bude splňovat všechny požadavky na závod této úrovně. Trochu smutně působí snížení minimálního počtu zemí nutných pro otevření kategorie. Původní minimum tří zemí bylo nahrazeno dvěma, což znamená, že pokud jsou v kategorii pouze jezdci jedné (typicky pořadatelské) země, je tato kategorie z MS v daném roce vyškrtnuta.

Patrně po zkušenostech z posledních let bylo přistoupeno ke zkrácení doby pro podání protestů ze 30 minut na 15 po dojezdu posledního jezdce. Protest musí být podán písemně řediteli závodu s poplatkem 50 euro. Toto je jedna z těch změn, které budí rozpaky. Proč, vysvětlila v e-mailu před valnou hromadou švédská delegátka Anna Hultová: "Čas na protesty musí zůstat 30 minut. Poslední jezdec, pokud by chtěl podat protest, nemá šanci během patnácti minut vydýchat se, pak sehnat papír, napsat protest, sehnat 50 euro a najít osobu, které má protest předat." Toto logické zdůvodnění ale nebylo vyslyšeno a změna byla jednohlasně přijata.

Tolik tedy k novým technickým pravidlům BIU, která jsou platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Dobré je, že zůstalo beze změn bodování v kontrolním úseku. Na rozdíly mezi českými národními řády a mezinárodními pravidly jsme upozorňovali v článku v tištěné Biketrialové revue číslo 11 z července letošního roku.

15.12.2014, RJ


NAVRCHOLU.cz